Funcionament

L’àmbit de voluntariat de Colònies Jordi Turull – Escola Pia de Catalunya té com a objectiu principal la realització d’activitats de lleure infantil i juvenil tot seguint l’ideari d’Escola Pia de Catalunya adaptat a la realitat del centre i dels seus participants. Les seves accions s’adrecen principalment a cinc grups:

 • Infantons: Engloba les activitats adreçades a infants de 5 a 9 anys.

 • Pineta: Engloba les activitats que es realitzen a la casa de colònies de Pineta i als infants de 10 a 13 anys

 • Adolescents: Engloba les activitats adreçades a joves de 14 a 17 anys.

 • Sensibilització: El centre ofereix als nois/es de 18 anys una programació formativa per a introduir-se en el món del lleure des del nostre centre passant posteriorment a formar part del nostre Equip de Monitors.

 • Monitores i monitors: Les monitores i monitors de Colònies Jordi Turull participen de manera totalment voluntària i s’encarreguen de planificar, preparar i dur a terme les activitats de lleure infantil i juvenil.

EQUIP DE MONITORS/ES

L’Equip de Monitors/es està format per totes aquelles persones voluntàries que duguin a terme, dirigeixin o preparin alguna activitat o servei dins de Colònies Jordi Turull,  excloent-hi col·laboracions puntuals.

COMISSIONS

Són els òrgans de discussió, elaboració i gestió de les línies d’actuació del voluntariat i vincula als participants a l’acció global del centre durant tot l’any. Estan formades pels mateixos monitors que a l’estiu realitzen les colònies que, juntament amb el Director/a del centre, el Consell Pedagògic i l’Assemblea General faran promocionar cada una de les propostes.

CONSELL PEDAGÒGIC

És l’òrgan de coordinació de les tasques voluntàries del Centre, ja siguin referents a les Comissions o a les Colònies. Està format pel Director/a del Centre i representants de totes les Tandes de Colònies i de les Comissions. És l’òrgan de representació màxima de l’equip de monitors voluntaris del centre.

CONSILIARI/A

Es la persona encarregada de coordinar l’animació de la fe dins del Centre. Porta el projecte de grups de reflexió.

DIRECTOR/A DEL CENTRE

És el/la responsable de la gestió del centre, de les seves instal·lacions i de les activitats realitzades des dels diferents àmbits. Compta amb l’ajuda d’un/a Coordinador/a que gestiona la relació amb tots els/les monitors/es voluntaris.

TITULARITAT DEL CENTRE

Ostenten la titularitat de Colònies Jordi Turull, com a centre que pertany a Escola Pia de Catalunya, el P. Provincial i el Secretari General del Secretariat de les Institucions Escolars de l’Escola Pia de Catalunya.

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General, formada per tots els monitors del centre i els representants que Escola Pia de Catalunya consideri oportú, és el màxim òrgan consultiu de l’entitat i té caràcter decisori en els aspectes d’organització interna, que no impliquin la titularitat. És convocada regularment per una Comissió específica formada per monitors.

El centre a 2022 consta de les següents comissions:

 • Comissió Acolliment

 • Comissió Pedagògica

 • Comissió Formació

 • Comissió Relació Famílies

 • Comissió Recursos

 • Comissió Musical

 • Comissió Protocol

 • Comissió Gènere

 • Comissió Carbonera

 • Comissió Assemblea

El centre a 2022 consta dels següents projectes:

 • CAT (Centre Alpí Turull)

 • Grups de reflexió

 • Cor Turull

 • Camps de Treball i Formació

La continuïtat o existència d’aquestes comissions i grups de treball dependrà de la situació del Centre cada any i per tant aquesta distribució variarà segons els criteris del Director/a del Centre i de l’Equip de Monitores i Monitors.