Ideari

OPTEM PER…

…l’esplai i el voluntariat com a una opció de vida i una actitud que, com a tal, pot transformar la vida de les persones fent-la més plena.

…l’educació dels infants, joves i monitors en el temps lliure com un desenvolupament permanent i progressiu de les capacitats cap a una millor comprensió de la realitat que ajudi a transformar-la, i a fer-la més justa de manera responsable.

…per l’Evangeli, on es troben tots els valors de la plenitud de l’ésser.

…pels pobres, pels senzills, pels qui no tenen cap poder, perquè per a ells és també l’educació i, en definitiva, la promoció humana.

CREIEM EN…

…Colònies Jordi Turull, com a entitat que és de l’Escola Pia de Catalunya, i s’acull i assumeix els principis ideològics i pedagògics recollits en el document Caràcter Propi de l’Escola Pia de Catalunya.

…que l’Ideari educatiu expressat en el document s’ha de concretar en les circumstàncies que determinen i defineixen el nostre centre, i per tant es fa necessària l’elaboració d’un ideari que reculli la nostra especificitat educativa dins de l’oferta de l’Escola Pia de Catalunya.

…Colònies Jordi Turull com un centre d’educació en el lleure, que en el context de la societat pluralista d’avui, opta per una visió cristiana de l’home. I és des d’aquí des d’on promou una aposta per l’educació integral de la persona, entesa aquesta com un ajut a créixer en totes les dimensions, i un procés permanent de desenvolupament progressiu i harmoniós dels infants, tot ajudant-los a ser persones lliures i madures. Això els capacitarà a decidir i escollir per sí mateixos la possibilitat de viure i d’aprofundir una opció de vida plena i conscient, que potenciï la seva participació en la vida social i en la humanització del món.

Colònies Jordi Turull opta per treballar al voltant d’aquestes idees:

Desenvolupament

L’infant ha de progressar en un desenvolupament harmoniós, equilibrat i gradual, així com en un domini i acceptació conscients del propi cos.

Autonomia

La necessitat de desenvolupar un pensament i una intel•ligència autònoms com a pressupòsits per a una autèntica creativitat, per a un autèntic sentit crític que permeti una anàlisi i presa de decisions davant la realitat, i per una interiorització significativa de l’experiència, sempre en funció de l’edat i maduresa personal.

Afectivitat

L’infant ha de poder desenvolupar una afectivitat equilibrada, sincera i responsable de descoberta del propi jo i dels altres així com una acceptació recíproca lliurement expressada i viscuda.

Valors

La capacitat de diàleg i de respecte fan possible la transmissió de valors i la convivència en el grup a fi i efecte de conèixer les seves responsabilitats envers la comunitat.

Societat

L’Home és un ésser social, i com a tal, ha de tenir un paper actiu i transformador de la societat. L’autèntica llibertat, la justícia, la igualtat, la fraternitat i la societat de dret han d’esdevenir compromisos pels quals ha de treballar a fi d’aconseguir la pau i la veritable dignitat humana.

Llibertat

L’home ha d’assolir una consciència moral autònoma basada en l’acceptació lliure i no pas d’imposició unidireccional.

Fe

L’home és un ésser transcendent. L’infant ha de poder obrir-se a aquesta dimensió, aconseguint la maduresa personal necessària que li permeti de fer opcions de fe adultes. Entenem transcendent com la capacitat de trobar sentit a la vida responent a les qüestions existencials.

Església

Optem, com a membres de l’Escola Pia i per tant de l’Església, per Jesús de Natzaret com a model de vida a seguir per tenir una vivència de fe que doni un sentit nou a la nostra existència, sent-ne testimonis clars i compromesos.

Natura

L’home s’ha d’integrar i participar amb la natura  en perfecte equilibri, de la qual cosa se’n deriva un coneixement, una estima i un respecte d’aquesta.

Catalunya

L’home és un ésser històric, arrelat i fidel en cada moment a la seva nació, concretament a casa nostra, Catalunya.